Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-2320/15.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-14/12.01.2021 г., вх. № РУО 1-1888/13.01.2021 г., относно допълнителна информация за иновативните училища, чиито четиригодишен срок на иновативен проект приключва през учебната 2020/2021 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД