Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. №РУО1-358/06.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-7/05.01.2022 г., вх. № РУО 1-269/05.01.2022 г., относно информация за кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2022/2023 г., както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или ще разширяват обхвата на вече съществуваща иновация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД