Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО 1-29214/20.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СОФИЙСКИТЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН № 9105-344/16.10.2020 г. с вх. № РУО 1-29016/16.10.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД