Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини и в училищата за учебната 2021/2022 година

                                                                                                                                                                                             Класификация на информацията:
                                                                                                                                                                                             Ниво 0, [TLP-WHITE]

Изх. № РУО 1- 28591/09.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на сайта на министерството на образованието и науката са публикувани „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини“ (публ. 31.08.2021 г.) и „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата“ (публ. 08.09.2021 г.). Моля да се запознаете с двата документа и информирате екипите в поверените Ви образователни институции за стриктното им изпълнение.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД