Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19

Изх. № РУО1-23432/09.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-292/08.09.2020 г., вх. №  РУО1-23297/08.09.2020 г., приложено Ви изпращам, насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19.

 

Приложение:

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД