НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ЗАПОВЕД за създаване на организация за престоя на децата и учениците в училище през учебната 2020-2021 г. и опазване на живота и здравето им

УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕООПАЗВАНЕТО ОТНОСНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 

 НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19