Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн

Изх. № РУО1 – 28709/22.07.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-275/20.07.2022 г., вх. № РУО1-28513/21.07.2022 г. Ви уведомявам, че с цел предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет, на сайта на Министерство на електронното управление са публикувани Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения, които можете да ползвате безвъзмездно за образователни цели.

Материалите са достъпни на адрес: https://www.itu-cop-guidelines.com

 

Приложение:

  1. Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД