Насочване на ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование

Изх. №РУО1 – 20495/22.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

40 СУ, 131. СУ, СГХСТ, 105 СУ, 56 СУ, 138 СУЗИЕ, ПГСС „БУЗЕМА“, 81 СУ, 170 СУ, 37 СУ, 96 СУ, ПГО „Княгиня Мария Луиза“, 172 ОБУ, 117 СУ, 90 СУ, 79 СУ, СПГТ, 28 СУ, 29 СУ, 140 СУ, 3 СУ,101 СУ, 74 СУ, 192 СУ, ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, 55 СУ, 17 СУ, 113 СУ, 123 СУ, 149 СУ, 85 СУ, 108 СУ, СПГ „Княгиня Евдокия“, ПГ по транспорт

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед заповед № РД 09-2121/28.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2020/2021 г. и заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на насочените учениците  със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, ще получите лично на 24.06.2021 г. от 14.00 часа до 16.00 часа в РУО – София-град, от старши експертит по приобщаващо образование и обучение – стая № 409.

Родителите (настойниците) следва в срок до 17.00 часа на 01.07.2020 г., да запишат учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, в училището, в което са насочени, като представят оригинал на . удостоверение за завършен VII клас

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

Уведомявам Ви, че в срок до 17.30 часа на 01.07.2020 г. следва да внесете в РУО – София-град чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) доклад с информация за записаните ученици (с вх. № от препис-извлечението от получения протокол, трите имена на ученика/ученичката и код на паралелката по държавен план-прием с профил/специалност).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД