Насочване на ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование

Изх. №РУО1 – 20326/21.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, пго, ПГ по телекомуникации, нпгпто, туес към ТУ, СПГЕ,  сгхст, ПГМЕ, НПмг, ВТОРА АЕГ, 9 ФЕГ, 18 СУ, 19 СУ, 22 СУ, 30 СУ, 32 СУ, 36 СУ, 54 СУ, 74 су, 78 СУ, 90 СУ, 91 НЕГ, 105 СУ, 135 СУ, 170 СУ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката и утвърдените с нея графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) през учебната 2020/2021 година за учебната 2021/2022 г. Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще получите лично на 24.06.2021 г. от 14.00 часа до 16.00 часа в РУО – София-град, от старши експертите по професионално образование и обучение – стая № 410.

Родителите (настойниците) следва в срок до 17.00 часа на 01.07.2020 г., да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, и учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

Уведомявам Ви, че в срок до 17.30 часа на 01.07.2020 г. следва да внесете в РУО – София-град чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) доклад с информация за записаните ученици (с вх. № от препис-извлечението от получения протокол, трите имена на ученика/ученичката и код на паралелката по държавен план-прием с профил/специалност).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД