Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Изх.РУО1 – 20337/21.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2020/2021 г. и заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г., следва да уведомите родителите на учениците от повереното Ви училище, че препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще бъдат изнесени на 22.06.2021 г., след 15.00 ч. на четвъртия етаж, в сградата на РУО – София-град.

Моля да информирате родителите, че учениците, завършващи VII клас следва да се запишат до 17.00 часа на 01.07.2021 г. в училището, в което са насочени, като представят свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас. Учениците завършващи X клас, следва да се запишат на 16.07.2021 г. до 17.00 ч. в училището в което следва да се запишат, като представят оригинално удостоверение за завършен X клас.

 

                        Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                        НАЧАЛНИК НА РУО

                        СОФИЯ-ГРАД