Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

Изх. № РУО1-14755/18.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦСОП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година, определената със заповед № РД 01-333/04.04.2022 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 03.05.2022 г. (вторник) до 23.05.2022 г. (понеделник), в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406 , както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

03.05.2022 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

05.05.2022 г. .(четвъртък)              09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2022 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

12.05.2022 г. (четвъртък)               09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2022 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

18.05.2022 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

23.05.2022 г. ( понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

  За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

04.05.2022 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2022 г. (понеделник)             09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

11.05.2022 г. (сряда)                        09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

13.05.2022 г. (петък)                        09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2022 г. (вторник)                   09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

19.05.2022 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

20.05.2022 г. (петък)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

1. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и две копия/:

заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

2. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:

  • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
  • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяваj заболяването.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап, на средно образование, и съответно се оценяват с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние. Становището съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с утвърдения държавен план-прием и с утвърдения допълнителен държавен план-прием за областта.

Напомням за необходимостта ЕПЛР в съответното училище да консултира, съдейства и да информира родителите на учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО относно подаването на документи към комисията в определените срокове.

В изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година, при подаване на документите учениците по точка I. и точка II. се явяват с документ за самоличност.

            Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, в срок до 14.06.2022 г. за учениците, завършващи  VII клас и в срок до 17.07.2022 г. за учениците, завършващи X клас.

 

                        Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                        НАЧАЛНИК НА РУО

                        СОФИЯ-ГРАД