Настоятелства в детските градини

Изх. № РУО1- 32456/16.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-806/06.11.2020 г., вх. № РУО1-31314/09.11.2020 г. относно дейността и функциите на настоятелствата, Ви уведомявам, че следва да спазвате стриктно чл. 308, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование (изм. ДВ бр.82/18.09.2020 г.) и да не допускате Вие или заместник-директорът на детската градина, която управлявате да бъдете членове на органите за управление на настоятелството, учредено в поверената Ви образователна институция.

В случай, че Вие или заместник-директор е член на учредено в детската градина настоятелство, следва в най-кратък срок да предприемете действия за изпълнение на нормативните разпоредби в Закона за предучилищно и училищно образование и да уведомите писмено началника на РУО – София-град за осъществените от Вас действия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката/