Научен форум

Изх. № РУО1-30593/ 02.11.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30549/ 02.11.2020 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” моля да напомните на учителите по български език и литература от Вашето училище, че от 9.45 ч. на 5 ноември 2020 г., четвъртък, в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“ могат да проследят в реално време петото издание на Форума „Изследователски подходи в обучението по български език”. Форумът е достъпен на адрес:

https://www.youtube.com/watch?v=K3FjqZr2Hbk&feature=youtu.be

Програмата на форума е достъпна на адрес:

https://ibl.bas.bg/peti-forum-vizsledovatelski-podhodi-v-obutchenieto-po-balgarski-ezikv/

За въпроси – [email protected].

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД