Научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика“, гр. Пловдив

Изх. № РУО1- 34785/13.12.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-444/13.12.2019 г. с вх. № РУО 1-34702/13.12.2019 г. Ви информирам, че в периода от 01 до 05 април 2020 г. в гр. Пловдив ще се проведе научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика“.

Участници могат да са директори на училища и детски градини, учители по математика и информатика, университетски преподаватели, независими и държавни експерти в областта на математиката и информатиката, предучилищни и начални педагози.

По време на конференцията ще бъдат представени доклади за съвременните тенденции в световното образование и в предучилищната и начална педагогика, иновативни методики в обучението по математика, теоретични и действащи концепции за иновативни училища и др.

До 15.03.2020 г. програмата ще е отворена за доклади и научни съобщения, заявени от самите участници и одобрени от организационния и програмния комитет. Изнесените доклади ще се включат в том, издаден от конференцията.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище за възможността да участват в тази професионална и научна изява.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД