Научно-практическа конференция с международно участие на тема „30 години Конвенция за правата на детето в Р. България и идеите на Корчак за утвърждаване правата на децата“.

Изх. № РУО1-35659/27.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-35499/25.10.2021 г. Ви уведомявам, че факултетът по педагогика в СУ „Св. Кл. Охридски“ организира научно-практическа конференция с международно участие на тема „30 години Конвенция за правата на детето в Република България и идеите на Корчак за утвърждаване правата на децата“.

Конференцията ще се проведе на 29 и 30 октомври 2021 г. онлайн чрез платформата ZOOM.

 

Приложение: покана и програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД