Научно-практически форум на тема „Образование – География – Обществено развитие“

Изх. № РУО1-18137/13.07.2020

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУO 1-17741/09.07.2020 г. от Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Ви уведомявам за предстоящ научно-практически форум (кръгла маса) на тема „Образование – География – Обществено развитие“, насочен към споделяне на успешни, иновативни практики или постижения на учители от различни предметни области.
Заявките за участие в кръглата маса ще бъдат приемани до 20.09.2020 г. на e-mail адрес [email protected]
Линк за регистрация: https://forms.gle/U2CKTmNWCExUj4Vm8

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД