Национален доклад „Перспективи пред преподаването и ученето“

Изх. № РУО1-26933/01.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РД-12-218/28.09.2020 г. на Център за оценяване на предучилищното и училищното образование, вх. № РУО1-26576/ 30.09.2020 г. Ви уведомявам, че националният доклад „Перспективи пред преподаването и ученето“ с резултатите от Международното изследване за преподаване и учене (TALIS), проведено през 2018 г., е публикуван на интернет страницата www.copuo.bg

Надявам се, че данните и резултатите ще бъдат от полза за Вашата работа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД