Национален исторически конкурс 2021

Изх. № РУО 1-14020/05.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13901/29.04.2021 г. Ви уведомявам, че фондация „Ценности“ официално стартира тринадесетото издание на Националния исторически конкурс на тема „Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край“.

Допълнителна информация може да получите на www.values.bg

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса и да съдействате за участието им.

 

Приложение: Информация за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-826/ 19.04.2021 г.

на началника на РУО – София-град)