Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-31119/05.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ЦПЛР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-379/28.10.2019г., вх.№РУО1-30626/29.10.2019г., Ви уведомявам, че със Заповед №РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г. Националният календар за изяви на интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г, е публикуван на електронната страница на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“.

Приложения:

1.   Заповед №РД09-2742/24.10.2019 г.

2.   Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/202 година

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД