Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“ за рисунка, фотография, презентация, есе и репортажна статия

Изх. № РУО1-2663/17.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с вх. № РУО1-00894/10.01.2022 г., в изпълнение на заповед № РД 09-2463/28.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година,  Ви уведомявам, че по повод 72 години от основаването на НПГВМ „Иван Павлов“, гр. Стара Загора и 172 години от рождението на руския физиолог и психолог д-р Иван Петрович Павлов, НПГВМ „Иван Павлов“ организира Национален ученически конкурс за рисунка, фотография, презентация, есе и репортажна статия на тема ,,Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“.

Основна цел на конкурса е формиране и развиване у подрастващите на съвременни цивилизационни ценности, основаващи се на толерантността и хуманността.

Моля да сведете информацията за конкурса до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

       Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД