Национален конкурс „Да уловиш мига“

Изх. № РУО1-29663/17.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Русе № 130-32-310/16.10.2019 г., с вх. № РУО1-29605/ 16.10.2019 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на ежегодния Национален конкурс „Да уловиш мига“, организиран от ОУ „Отец Паисий“ – Русе. Приложено Ви изпращам регламент на конкурса.

 Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД 02-2326/ 16.10.2019 г. на началника на РУО – София-град)