Национален конкурс за детска рисунка „Моят Великден“ – 2023

Изх. № РУО1-5696/01.03.2023 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-5545/01.03.2023 г., Ви уведомявам, че ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“, обявява Национален конкурс за детска рисунка „Моят Великден“ – 2023. Конкурсът е насочен към ученици от I до XII клас. Крайният срок за изпращане на конкурсните творби е 25 март 2023 г. (важи датата на пощенското клеймо или датата на куриерския пакет).

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД