Национален конкурс за детска рисунка „Моят Великден“ – 2023

Изх. № РУО1-6829/14.03.2023 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6668/13.03.2023 г. приложено Ви изпращам актуализиран статут на Национален конкурс за детска рисунка „Моят Великден“ – 2023, организиран от ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“. Конкурсът е насочен към ученици от I до XII клас. Крайният срок за изпращане на конкурсните творби е 25 март 2023 г. (важи датата на пощенското клеймо или датата на куриерския пакет).

Моля да запознаете учениците и учителите от поверената Ви образователна институция с актуалния статут на конкурса.

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД