Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“

Изх. № РУО1-2307/ 28.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РД-04-119/ 24.01.2020 г. на РУО – Ловеч, вх. № РУО1-1928/ 24.01.2020 г., Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Ловеч обявява Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за 2019/2020 учебна година.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на конкурса.

Приложениe: статут (Статут_национален_конкурс_Детство_мое-реално_и_вълшебно)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД