Национален конкурс за детска рисунка „Моят Великден“ – 2024

Изх. № РУО1-10691/01.04.2024 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10067/26.03.2024 г. Ви уведомявам, че ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“, организира за четвърта година Национален конкурс за детска рисунка „Моят Великден“ – 2024. Конкурсът е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година на МОН и е насочен към ученици от I до XII клас. Крайният срок за изпращане на конкурсните творби е 12 април 2024 г. (важи датата на пощенското клеймо или датата на куриерския пакет).

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Статут на конкурса.
  2. Декларация за информирано родителско съгласие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД