Национален конкурс за деца „Гаранция: #щастливо детство“

Изх. № РУО1-30278/09.08.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Държавната агенция за закрила на детето обявява национален конкурс за видеа и фотографии на тема: „Гаранция: #щастливо детство“ (писмо с вх. № РУО1-30266/09.08.2022 г.). Участници в него могат да са всички деца на възраст от 10 до 17 години, разделени в групи от 10 до 13 години и от 13 до 17 години.

https://bit.ly/3QoufyR

Държавната агенция за закрила на детето организира национален конкурс за деца „Гаранция: #щастливо детство“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ДЖАРОВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-710/25.07.2022 г.
на министъра на образованието и науката/