Национален конкурс за есе „Климатът се променя! А аз?“

Изх. № РУО1-3924/13.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо Информационният център по растителна биотехнология на агробиоинститут гр. София, вх.№РУО1-3789/12.02.2020г., Ви уведомявам, че Информационният център по растителна биотехнология на на агробиоинститут гр. София организира Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема: „Климатът се променя! А аз?“.

При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям програмата на конкурса.

Приложение:

 

  1. Програма на националния конкурс за есе

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД