Национален конкурс за комикс на тема „Животът е с предимство“

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-341/04.10.2021 г., вх. № РУО 1-34757/18.10.2021 г., в изпълнение на Секторната стратегия на МОН за безопасност на движението по пътищата 2021-2030 г. и Плана за действие за 2021 г., Ви уведомявам, че Областна администрация Габрово организира Национален конкурс за комикс на тема „Животът е с предимство“.

С инициативата ще се създаде възможност децата и учениците да придобият допълнителни знания и умения по темата за БДП чрез форми, различни от обучението в часа на класа.

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален конкурс „Животът е с предимство“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД