Национален конкурс за разработка на теми за извънкласна работа по математика за ученици от I до XII клас

Изх. № РУО1- 31870/13.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на президента на Фондация „Миню Балкански“ с вх. № РУО 1-31831/12.11.2019 г., приложено Ви изпращам Регламент за организиране и провеждане на национален конкурс за разработка на теми за извънкласна работа по математика за ученици от I до XII клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите по математика от повереното Ви училище.

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на национален конкурс за разработка на теми за извънкласна работа по математика за ученици от I до XII клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД