Национален конкурс за ученическо есе на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Изх. № РУО1-8627/16.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8310/15.03.2021 г. на Югозападния университет „Неофит Рилски“,  гр. Благоевград, приложено Ви изпращам условията за провеждане на Национален конкурс за ученическо есе, разработени от катедра „Философски и политически науки“ и катедра „Социология“. В конкурса могат да участват ученици от дванадесети  клас.

 

Приложения:

  1. Описание на конкурса за ученическо есе.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД