Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2022 – умни, творящи, можещи“

Изх. №РУО1-36913/05.10.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36534/03.10.2022 г. Ви уведомявам, че за девета поредна година Сдружение „Усмивка“ и Община Бургас организират Национален конкурс на тема „Най-усмихнат клас на България 2022 – умни, творящи, можещи“.

Конкурсът се провежда от 10.10.2022 г. до 20.11.2022 г. в шест категории:

І-ва категория – „Най-усмихнатите деца в детската градина“;

ІІ-ра категория – „Най-усмихнати първолаци“;

ІІІ-та категория – „Най-усмихнат начален етап“ от ІІ до ІV клас;

ІV-та категория – „Най-усмихната прогимназия“ от V до VІІ клас;

V-та категория – „Най-усмихнати гимназисти“ от VІІІ до ХІ клас;

VІ-та категория – „Най-усмихнати абитуриенти“.

Обръщам внимание, че съгласно нормативните изисквания, определени от Закона на закрила на детето, Глава ІІ и Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, включването в извънкласни и извънучилищни дейности на деца и ученици се осъществява след информирано и недвусмислено съгласие от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава на декларация за информираност и съгласие за публикуване на материали, включително снимки на детето/ученика.

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2022“.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД