Национален конкурс, посветен на 75 години от края на Втората световна война

Изх. № РУО1-4228/17.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-3869/13.02.2020 г., Ви уведомявам, че Сьюзът на ветераните от войните на България обявява Национален конкурс на тема „Спомени за мой близък, който е участвал във Втората световна война”, посветен на 75 години от края на войната. Право на участие имат ученици от IV до XII клас, разделени в две възрастови групи:

I-ва група – от IVдо VIII клас;

II-pa група – от IX до XII клас.

Всеки участник в конкурса може да представи едно есе, което да бъде до 2 (две) стандартни печатни страници или 3600 знака и да съдържа информация за участника.

Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 9 май 2020 година на електронен адрес : [email protected]

 

Моля да имате предвид, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставят значителна свобода относно планирането и осъществяването на дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, и че в случая решението е Ваше при наличие на информирано съгласие от страна на родителите.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл.11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД