Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Изх. № РУО1-31401/ 07.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31399/06.11.2019 г. от РУО – Стара Загора моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на ученическия конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на МОН.

Приложение: Статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД