Национален кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1-13664/28.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-545/05.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-552/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-564/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-706/17.03.2021 г., изменена със заповед № РД09-823/ 05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 08.05.2021 г. от 9:00 часа по региони в училищата, които са определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг.

Училище-координатор за олимпиадата по информационни технологии е НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – район „Лозенец“, ул. „Бигла“ № 52.

Училището-координатор осигурява подходящи условия за провеждане на олимпиадата, съобразени с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“ и заповед № РД 09 -711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемично разпространение на COVID 19.

Участниците следва да се явят в училището координатор не по-късно от 08:30 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

Съгласно Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии защитата на проектите е публична. В тази връзка, Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата кани всеки който желае да гледа представянето на защитите на проектите в Националната олимпиада по информационни технологии, да се включи в публичните видео стрийминг канали на 8 май 2021 г. от 10,30 часа:

  1. Мултимедийни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream1
  2. Интерактивни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream2
  3. Софтуерни приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream3
  4. Мултимедийни игри и симулации – https://www.twitch.tv/noit2021stream4
  5. Интернет на нещата – https://www.twitch.tv/noit2021stream5
  6. Разпределени уеб приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream6

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД