Национален кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО1-9071/31.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-670/23.03.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 09-4873/30.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на националния кръг на олимпиадата по лингвистика през учебната 2022/2023 г., заповед № РД 01- 844/10.10.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по лингвистика и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по лингвистика за учениците от VIII – XII клас ще се проведе от 21 до 24 април 2023 г. в Първа английска езикова гимназия – гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 60.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за националния кръг на олимпиадата по лингвистика, следва в срок до 10 април 2023 г. да изпратят на Първа английска езикова гимназия – училище домакин, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Класираните за националния кръг ученици следва да се явят на 22.04.2023 г. в 08:30 ч. в Първа АЕГ, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност /лична карта или ученическа книжка/.

За въпроси във връзка с организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по лингвистика, може да се обръщате към Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, тел. 0886004695; e-mail: [email protected] и към Нели Петрова– директор на Първа английска езикова гимназия, тел. 0884801459; e-mail: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД