Национален кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-14163/12.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СМГ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“,

АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ, ПЧМГ, 125. СУ „БОЯН ПЕНЕВ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2798/06.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-1011/11.11.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин, в което ще се проведе националния кръг на олимпиадата по математика за възрастова група VIII-XII клас и заповед № РД 01-966/01.11.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин, в което ще се проведе националния кръг на олимпиадата по математика за възрастова група VII клас през учебната 2021/2022 г., регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика /възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас/, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII клас ще се проведе на 15 април 2022 г. от 09:00 часа в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – ул. „Искър“№ 61, район Оборище, град София, а националният кръг на олимпиадата по математика за учениците от VIII-XII клас ще се проведе на 16 и 17 април 2022 г. от 09:00 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ – ул. „Бигла“ № 52, район Лозенец, град София.

Допуснатите до национален кръг на олимпиадата по математика ученици от VII клас следва да се явят на 15 април 2022 г. в 08:30 ч. в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Допуснатите до национален кръг на олимпиадата по математика ученици от VIII-XII клас следва да се явят на 16 април 2022 г. в 08:30 ч. в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“.

Допускането на учениците ще се осъществи след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД