Национален кръг на олимпиадата по физика

Изх. № РУО1-8521/28.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-670/23.03.2023 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че от 21 до 23.04.2023 г. в град София ще се проведе националният кръг на олимпиадата по физика. Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и 145 ОУ „Симеон Радев“, гр. София – ж.к. Младост 1А, ул. Ресен“ № 1.

Допуснатите до национален кръг ученици са определени с протокол на националната комисия, публикуван на сайта на МОН на 17.03.2023 г.

Националният кръг на олимпиадата по физика се провежда в два етапа. Първият (теоретичен) етап ще се проведе на 22.04.2023 от 08:00 часа. Учениците се състезават в пет състезателни групи: първа състезателна група (VII клас), втора състезателна група (VIII клас), трета състезателна група (IX клас), четвърта състезателна група (X клас) и пета състезателна група (XI-XII клас). Времетраенето на теоретичния етап за първа, втора, трета и четвърта състезателни групи е четири астрономически часа, а за пета състезателна група –  пет астрономически часа. Учениците от пета състезателна група, класирани на първите 20 места от първи етап, участват във втори етап (експериментален), който ще се проведе на 23.04.2023 г. от 08:00 часа, с продължителност пет астрономически часа. Ако един или няколко ученици, класирани за участие в експерименталния етап, заявят писмено нежеланието си да участват в него, до участие в експерименталния етап се допуска съответен брой ученици по реда на класирането им от теоретичния етап след 20 място.

Регистрацията на участниците в олимпиадата ще се извърши на 21.04.2023 г. от 15.30 ч. до 17.30 ч. в 145 ОУ „Симеон Радев“. При регистрацията ръководителите на учениците представят окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна група, заверен с подпис на директора и печат на училището.

Официалното откриване на олимпиадата е на 21.04.2023 г. от 18.00 ч. в залата на 145 ОУ „Симеон Радев“.

Допускането на учениците до участие ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта. Учениците трябва да носят чертожни инструменти (триъгълник, пергел, транспортир), като по време на олимпиадата могат да ползват калкулатори. Настаняването на участниците на работните им места в залите на 145 ОУ „Симеон Радев“ за двата състезателни дни е от 07.30 до 07.45 ч. Състезателната част е от 08.00 до 12.00/13.00 ч.

Закриването на олимпиадата е на 23.04.2023 г. от 18.00 ч. в залата на 145 ОУ “Симеон Радев“.

На 22.04.2023 г. учениците могат да посетят Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ във връзка с обявения от факултета „Ден на отворените врати“.

Командировъчните разходи  (пътни, дневни, квартирни) на учениците и на ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

В срок до 17.30 ч. на 10.04.2023 г. директорите на училищата, в които има класирани  ученици, следва да изпратят заявка за участие в националния кръг на олимпиадата по физика по приложения образец на два електронни адреса: [email protected] и [email protected], която да е в несканиран вид, с попълнени всички клетки от таблиците в заявката. Файлът-заявка да е с име: NOF_YYY_.xls (YYY е името на училището). Например: NOF_145SU_.xls.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – София-град, тел. 0886062484, e-mail: [email protected] и Гергана Миленова – заместник-директор по учебната дейност в 145.ОУ, тел. 0884188825.

 

Приложения:

  1. Програма.
  2. Образец на заявка.
  3. Адрес и контакти на училището домакин.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД