Национален кръг на олимпиадата по физика

Изх. №  РУО1 – 13580/28.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-545/05.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-552/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-564/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-706/17.03.2021 г., изменена със заповед № РД09-823/ 05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 09-711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемично разпространение на COVID 19, регламентът на олимпиадата по физика за учебната 2020/2021 г. и направените от Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата изменения в регламента, публикувани на 09.03.2021 г., Ви уведомявам, че теоретичният етап на националният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 09.05.2021 г. от 14:00 часа по региони в училищата, които са  определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг. Времетраенето на теоретичният етап на националния кръг на олимпиадата по физика за I, II, III и IV състезателни групи е четири астрономически часа, за V/общата/ състезателна група – пет астрономически часа.

Училище координатор за олимпиадата по физика е 73 СУ „Владислав Граматик“ – район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 2.

Участници в националния кръг на олимпиадата по физика от София-град са учениците, съгласно „Коригиран протокол на националната комисия за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на олимпиадата по физика“, публикуван на сайта на МОН на 25.03.2021 г.

Училището-координатор осигурява подходящи условия за провеждане на олимпиадата, съобразени с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“ и заповед № РД 09 -711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемично разпространение на COVID 19.

Придружителите и участниците следва да се явят в училището-домакин до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир). Не е разрешено използването на програмируем калкулатор (включително калкулатор, който извършва регресионен анализ и решава алгебрични уравнения).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

Учениците от общата (пета) състезателна група, класирани на първите 20 места от първия/теоретичен/ етап, участват във втори /експериментален/етап на 08.06.2021 година, който ще се проведе отново в 73 СУ „Владислав Граматик“ /за цялата страна/.

Във втория етап учениците решават две експериментални задачи всяка с продължителност от 2,5 астрономически часа (от програмата на МОФ). Максималният брой точки във втория етап е 40 точки.“

Приложения:

  1. Регламент на олимпиадата по физика за учебната 2020/2021 г.
  2. Изменения в регламента на олимпиадата по физика, публикувани на 09.03.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД