Национален кръг на олимпиада по астрономия

Изх.№ РУО1-15479/26.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В съответствие със Заповед №РД 09-1883/02.09.2021 г., изменена със заповед №РД 09-2643/30.09.2021 г., изменена със заповед №РД 09-2798/06.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в училищата на Република България през учебната 2021/2022 година, от 06.05.2022 г. до 08.05.2022 г. в  гр. Бургас ще се проведе Националният кръг на  XXV Национална олимпиада по астрономия.

Организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Бургас, ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ – Бургас, с подкрепата на Община Бургас, Сдружение „Астрономическо училище“ – Бургас и  Бургаския свободен университет.

  1. Организиране и провеждане:

Съгласно регламента на олимпиадата по астрономия, в националния кръг  учениците се състезават в три състезателни групи: VII –VIII  клас, IX-X клас и XI – XII клас. Националният кръг се провежда в два състезателни тура (в рамките на 2 последователни дни). Първият тур се състои от 4 задачи (теоретични и практически)  и е с продължителност 5 астрономически часа. Вторият тур се състои от 8 въпроса с избираем отговор и 6 изчислителни задачи и е с продължителност 1,5 астрономически часа.

Официалното откриване на националния кръг на XXV Националната олимпиада по астрономия ще се състои на 06.05.2022 г. от 18:00 ч. в Атриума на Бургаски свободен университет, бул. „Сан Стефано“ №62. Регистрацията на участниците ще се състои на 06.05.2022 г. от 16:30 до 18:00 ч. във фоайето на Бургаския свободен университет.

При регистрацията ръководителите на отборите е необходимо да представят:

  1. Списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и възрастова група (заверен с подпис на директора и печат на училището);
  2. Декларации от родителите (за учениците с навършени 18 г. – от ученика) за съгласие за публично оповестяване на резултатите, входирани в училището, от което е ученикът. При липса на изрично подадено съгласие данните и резултатите от олимпиадата на съответния ученик ще бъдат обявявани с идентификационен код.

Двата състезателни тура на олимпиадата ще се проведат в зали на ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ №21.

Допускането на учениците в състезателните зали ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

По време на олимпиадата участниците могат да ползват и трябва да носят чертожни инструменти – триъгълник, пергел, транспортир. Учениците могат да използват само непрограмируеми калкулатори.

В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете в заявката точно какви са необходимостите (например увеличаване на размера на буквите в условията на задачите).

  1. Настаняване и логистика:

2.1. За участниците и техните ръководители е осигурено хотелско настаняване на преференциални цени в посочените в Приложение №3 хотели, като всеки ръководител трябва сам да направи резервацията на групата, в сроковете, посочени за съответния хотел, като в заявката изрично се уточни за кое национално събитие става въпрос.

Заплащането на нощувките и издаването на фактурите ще бъде извършвано при настаняването в хотелите, с изключение на хотел „България“, за който заплащането трябва да се извърши в срок до 28.04.2022 г. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени данните на изпращащата институция/ училището.

Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на ученици и ръководители са за сметка на изпращащата институция, община, спонсори или др.

2.2. Културна програма за участниците:

           На 07. май 2022 г. (събота) за учениците ще се организира познавателна игра „Търсене на съкровище“, с цел запознаване с някои забележителности на град Бургас. За желаещите ръководители/учители ще се организира успоредна програма. Тъй като културната програма изисква формирането на групи, се събира предварителна информация от участниците, които в срок до 28.04.2022 г. следва да попълнят онлайн-анкети съответно на следните линкове:

За всички посещения са осигурени водачи на групите. Сборен пункт за всички групи на 07.05.2022 г. – двора на ОУ “Ал. Г. Коджакафалията“, 14:00 ч.

С оглед гореизложеното, моля в срок до 17,30 часа на 27.08.2022 г. на електронен адрес: [email protected] директорите на училищата да изпратят:

  • в несканиран вид и с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
  • файлът – заявка да е наименуван:  Zajavka NOAxls  (YYYY  е името на областния град). Например:  Zajavka NOA_BURGAS.xls;

За допълнителна информация и въпроси: Таня Колева – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Бургас, тел. 056/87 49 83 и 0879 006 103, електронна поща: [email protected]

Приложения:

  1. Програма на XXV Национална олимпиада по астрономия;
  2. Заявка за участие;
  3. Информация за хотелите с преференциални цени;
  4. Декларации (ученик, родител) за съгласие за публично оповестяване на резултатите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД