Национален кръг на олимпиада по география и икономика на учениците от VІІ, VIII-IX, Х и ХІ-ХІІ клас

Изх. № РУО1-18944/11.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена със заповед № РД 09-749/19.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 09-711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемичното разпространение на COVID 19 и Регламента за провеждане на олимпиадата по география и икономика през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 13.06.2021 г. (неделя) от 09:00 часа по региони в училищата, които са  определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг.

       Училище-координатор за олимпиадата по география и икономика за област София-град е НТБГ, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 91.

Участници в националния кръг на олимпиадата по география и икономика от София-град са учениците съгласно Протокол на националната комисия за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2020/2021 г., публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката.

Учениците следва да се явят в училището-координатор (НТБГ) до 08:15 часа и да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД