Национален кръг на XXXIII Национална олимпиада по философия

Изх. № РУО1-15335/17.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-545/05.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-552/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-564/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-706/17.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по философия и изменения в регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по философия, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 05.06.2021 г. от 08:00 часа по региони в училищата, които са определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг. Училище-координатор за олимпиадата по философия е 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ – район „Слатина“, ул. „Гео Милев“ № 3 .

Участниците следва да се явят в 31 СУЧЕМ  „Иван Вазов“  не по-късно от 07:30 часа на 05.06. 2021 г. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки

Училището-координатор осигурява подходящи условия за провеждане на олимпиадата, съобразени с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД