Национален литературен конкурс за поезия

Изх. № РУО1-35543/26.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. №РУО1-35447/25.10.2021 г. Институтът за литература към БАН, в рамките на проект „Дигитална библиотека „Българска литературна класика“ обявява конкурс за литературнокритическо есе за ученици от 8. до 12. клас.

Моля да запознаете учителите и учениците с поканата за участие в конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД