Национален литературен конкурс за поезия

Изх. № РУО1-39477/ 07.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-38875/04.12.2023 г. фондация  „Шанс за децата и природата на България“ обявява Х Национален литературен конкурс за написване на есе „Природата обича подготвените“ за младежи от 14. до 20. години.

Приложение: регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД