Национален литературен конкурс „Море“

Изх. № РУО1-2708/17.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2121/14.01.2022 г. Ви уведомявам, че народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ обявява Национален литературен конкурс „Море“ за стихотворение и есе на морска тематика.

Моля да запознаете учениците и учителите от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение: регламент

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД