Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – Бургас, 2020 година

Изх. № РУО1-1832/ 23.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с изх. № РД-20-115/ 17.01.2020 г. и с вх. № РУО1-1289/ 17.01.2019 г. община Бургас и къща-музей „Петя Дубарова“ чрез РУО – Бургас обявяват Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2020 г., включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за 2019/2020 учебна година.

Моля да запознаете учителите и учениците с обявата и статута на конкурса.

Приложениe: статут и обява (Петя Дубарова)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-81/ 20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град)