Национален литературен конкурс „Този безкраен свят“

Изх. № РУО1-11253/21.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10933/19.04.2023 г. Ви уведомявам, че Първа езикова гимназия – гр. Варна, съвместно с Министерство на образованието и науката, община Варна и Фондация „Българска памет“ обявяват Национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и на немски език „Този безкраен свят“. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г. Право на участие в конкурса имат ученици в гимназиален етап (от VIII до XII клас) от цялата страна, а също и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия.

Темата на конкурса за 2023 година е „Надежда“.

Статутът, поканата и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г.

на министъра на образованието и науката/