Национален литературен конкурс „Този безкраен свят“

Изх. № РУО1-10093/08.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9247/ 29.04.2020 г. приложено Ви изпращам статут на Национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и на немски език „Този безкраен свят“, организиран от Фондация „Българска памет“ и Първа езикова гимназия , гр. Варна.

Моля информацията да стигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: статут на конкурса и формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД