Национален литературен конкурс

Изх. № РУО1-5577/16.02.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4896/ 09.02.2021 г. от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ Ви уведомявам, че срокът за участие в VIII Национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ е удължен до 31 март 2021 г.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с обявата за конкурса и с писмото от председателя на Център „Алеф“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД