Национален спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-30014/17.09.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-1986/08.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 година.

Приложение:

Заповед № РД09-1986/08.09.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД