Национален спортен календар на МОН за учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-27077/31.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед №РД09-2044/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2023/2024 г.

 

Приложение: Заповед №РД09-2044/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1905/29.08.2023 г.

на началника на РУО – София-град)